Skip to main content

Issue articles

Volume 4, Issue 1 (2024)

Research Article

Nanoscale detection and real-time monitoring of free radicals in a single living cell under the stimulation of targeting moieties using a nanodiamond quantum sensor

Kaiqi Wu,
Qi Lu,
Maabur Sow,
Priyadharshini Balasubramanian,
Fedor Jelezko,
Tanja Weil,
Yingke Wu
Keywords:
Nanodiamond;
cell targeting peptides;
in-cell free radicals detection;
nitrogen-vacancy center;
quantum sensor;
T1 relaxometry
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)

Fabrication of low thermal resistance 3C-SiC/diamond structure for GaN epitaxial layer growth

Ryo Kagawa,
Yutaka Ohno,
Yasuyoshi Nagai,
Naoteru Shigekawa,
Jianbo Liang
Keywords:
3C-SiC/diamond interface;
3C-SiC;
thermal boundary conductance;
GaN-on-diamond structure;
thermal;
management;
surface-activated bonding
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)

Fabrication of nanodiamonds/polyaniline nanocomposite for bilirubin adsorption in hemoperfusion

Futao Wang,
Xiangyun Zheng,
Qi Zhao,
Yuchen Feng,
Guanyue Gao,
Dalibor M. Stanković,
Jinfang Zhi
Keywords:
Nanodiamonds;
bilirubin;
adsorption;
hemoperfusion
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)

Preferential orientation of diamond formation on TaC: Diamond(111)//TaC(111)

Shaohua Lu,
Xiongtao Zhang,
Yuhao Zheng,
Meiyan Jiang,
Chengke Chen,
Xiaojun Hu
Keywords:
Diamond film;
HFCVD;
TaC;
Diamond(111)/TaC(111) interface;
Graphite(002)/TaC(111) interface
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)

Evolutionary features of subsurface defects of single crystal diamond after dynamic friction polishing

Sheng Ye,
Yuting Zheng,
Shangman Zhao,
Jinlong Liu,
Liangxian Chen,
Haitao Ye,
Xiaotong Zhang,
Xiaoping Ouyang,
Chengming Li,
Junjun Wei
Keywords:
Single crystal diamond;
dynamic friction polishing;
crystal structure;
defects
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)

Electrochemical reduction of CO2 using boron-doped diamond electrodes: the influence of deposition times

Huiqiang Liu,
Xiangyan Cheng,
Jiajun You,
Baohua Zhang,
Bing Wang,
Lin Chen,
Ying Xiong
Keywords:
Boron-doped diamond;
CO2 reduction;
B doping state;
crystallinity;
grain boundary
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)

Turning the optical properties of microcrystalline diamond films by boron ion implantation and annealing

Dan Dai,
Jiale Wang,
Chengke Chen,
Haitao Ye,
Nianhua Peng,
Jinping Pan,
Xiaojun Hu
Keywords:
Microcrystalline diamond;
boron ion implanted;
annealing;
refractive index
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)

Review Article

Research Progress on Silicon Vacancy Color Centers in Diamond

Chengke Chen,
Bo Jiang,
Xiaojun Hu
Keywords:
Diamond;
SiV color centers;
photoluminescence;
charge state;
single-photon source
Functional Diamond
Volume 4, Issue 1 (2024)
8 items