Skip to main content

Journal Published by Taylor & Francis Group

Latest articles

Creation of shallow nitrogen vacancy centers in HPHT diamond surface via catalytic etching of transition metal

Sen Zhang,
Jiwen Zhao,
Yicun Li,
Xiaobin Hao,
Xiaohui Zhang,
Pengfei Qiao,
Ying Liang,
Bo Liang,
Wenchao Zhang,
Wenxin Cao,
Lei Yang,
Bing Dai,
Kang Liu,
Benjian Liu,
Jiaqi Zhu,
Jiecai Han
Keywords:
Nitrogen vacancy color center;
diamond;
iron etching;
quantum detection
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

Comparative of HPHT and CVD diamond: performance and defect analysis for alpha radiation detector

Lianxi Mu,
Tingting Hu,
Jinlong Liu,
Zhifu Zhu,
Runlong Gao,
Linyue Liu,
Liangxian Chen,
Junjun Wei,
Yuting Zheng,
Xiaoping Ouyang,
Chengming Li
Keywords:
Single crystal diamond;
radiation detector;
alpha particle;
plasma purification;
energy resolution
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

A wide ultraviolet spectra response photodetector based on epitaxial growth of highly-oriented ε-Ga2O3 crystal on diamond substrate

Qilong Yuan,
Wei Wang,
Wenrui Zhang,
Mengting Qiu,
Mingyang Yang,
Zhenglin Jia,
Bo Wang,
Cheng-Te Lin,
Kazhihito Nishimura,
Keke Chang,
Kuan W. A. Chee,
Junfeng Cui,
Nan Jiang
Keywords:
Diamond;
ε-Ga2O3;
epitaxial growth;
deep ultraviolet photodetector;
wide spectra response
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

Single-crystal diamond growth by hot-filament CVD: a recent advances for doping, growth rate and defect controls

Shinya Ohmagari
Keywords:
Diamond;
Schottky;
dislocation;
doping;
CVD;
hot-filament
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

The polishing methods for large area CVD diamond wafer

Haochen Zhang,
Zengyu Yan,
Zhipeng Song,
Shuai Zhou,
Zilong Zhang,
Guo Chen,
Meiyong Liao,
Guangchao Chen
AbstractThe mainstream polishing methods were reviewed in light of polycrystalline CVD diamond wafer with large area. The principles, equipment, and processes of the mainstream polishing methods were reviewed, and the processing characteristics of these methods were compared. The material removal rate (MRR), polishing rate (PR), and minimum surface roughness (Ra) obtained by each polishing method were summed up. The non-contact method has a relatively higher MRR than the contact method, while the contact method has a relatively smaller final roughness than the non-contact method. Two factors, K (K = ΔRa/Δm, ΔRa is the reduction of the surface roughness, Δm is the mass loss) and CI (CI = K/t, t is the total polishing time), were proposed to evaluate the influence of the polishing parameters on the polishing course in the contact polishing methods and to describe the feature of each polishing method, respectively. The variation of the K value indicated that the polishing load and the polishing plate speed did not always influence the polishing effect monotonically in every contact polishing method, and it should be optimized to obtain fine surface roughness with the tiny mass loss. The CI value showed that the non-contact polishing method possessed the feature of high roughness improvement with low mass loss in the unit polishing time. These results reveal how to move forward on the path to polishing large area polycrystalline CVD diamond wafer.
Keywords:
CVD diamond;
polycrystalline wafer;
polishing;
surface roughness;
mass loss
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

Friendly links