Skip to main content

Journal Published by Taylor & Francis Group

Latest articles

Effect of substrate roughness on the nucleation and growth behaviour of microwave plasma enhanced CVD diamond films – a case study

Awadesh Kumar Mallik,
Rozita Rouzbahani,
Fernando Lloret,
Rani Mary Joy,
Ken Haenen
Keywords:
CVD;
diamond;
silicon;
roughness;
nucleation;
growth
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

Study on radar electronic module cooling by using diamond/copper composites

Jinwang Li,
Tianshu Cong,
Shugang Dai
Keywords:
Diamond/copper;
composite;
thermal conductivity;
cooling
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

Effect of step-flow modulation on the large-size single crystal diamond through mosaic growth

Genzhuang Li,
Dongshuai Li,
Caoyuan Mu,
Qiliang Wang,
Xianyi Lv,
Liuan Li,
Guangtian Zou
Keywords:
Single crystal diamond;
Mosaic growth;
Step-flow orientation;
Boundary;
MPCVD
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

High-power dual-wavelength intracavity diamond Raman laser

Hui Chen,
Yufan Cui,
Xiaowei Li,
Boyuan Zhang,
Yunpeng Cai,
Jie Ding,
Yaoyao Qi,
Bingzheng Yan,
Yulei Wang,
Zhiwei Lu,
Zhenxu Bai
Keywords:
Diamond;
Raman laser;
intracavity;
high-power;
dual-wavelength
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

Construction of porous diamond film with enhanced electric double-layer capacitance via regrowth of diamond nanoplatelets

Zhaofeng Zhai,
Bin Chen,
Chuyan Zhang,
Lusheng Liu,
Haozhe Song,
Ziwen Zheng,
Junyao Li,
Bing Yang,
Xin Jiang,
Nan Huang
Keywords:
Boron-doped diamond;
porous diamond;
electrochemistry;
electric double-layer capacitance
Functional Diamond
Volume 3, Issue 1 (2023)

Friendly links